Dział Nauki

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień  podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium. Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 publikacje (monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe), w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem. Młody naukowiec może przedstawić swoje największe osiągnięcia z całego okresu aktywności naukowej.

Wnioski można składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Więcej informacji na stronie: MEiN