Dział Nauki

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956), wnioski o finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2025, składa się do 31 lipca 2024 r.

Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy wypełnić i wysłać wniosek w systemie OSF oraz wygenerować w systemie wniosek do podpisu.
Wygenerowany wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Kierownika Podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej i wysłać do Ministerstwa w systemie OSF.

Podpisany wniosek można wysłać także na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: /mnauka/SkrytkaESP

ewentualnie

wydrukować, a następnie podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa.

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do 31 lipca 2024 r., pozostaną bez rozpoznania.