Dział Nauki

1. Najczęściej zadawane pytania

2. Baza projektów NCN

3. Adres skrzynki e-PUAP: /WAT/skrytkaESP

4. Rachunek Bankowy: City Handlowy nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

 

UMOWY - RAPORTY - INNE

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego, w formularzu OSF u kierownika projektu zostaje udostępniony wzór umowy o dofinansowanie projektu. Elektroniczną wersję umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po jej udostępnieniu w systemie OSF należy wygenerować z systemu i podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu. Podpisaną wersję umowy należy przesłać do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji przyznającej finansowanie.

UWAGA: Decyzja Rektora WAT dot. Zasad uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego w działalności służbowej

Podpisany wniosek należy dostarczyć do bud. 100 pok. 188e

 

Stypendia NCN

Przykładowe pismo powołania komisji stypendialnej (informację o ogłoszeniu konkursu na stypendium naukowe NCN umieszcza się na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy oraz na stronie internetowej NCN)

Przykladowa umowa stypendysta-jednostka

Zmiany w projektach NCN

Raportowanie projektów z NCN

Raport roczny za rok kalendarzowy z realizacji projektu badawczego składa się w terminie do 31 marca następnego roku.

Raport roczny z pierwszego roku realizacji projektu nie jest wymagany, jeśli okres od określonej w umowie daty rozpoczęcia projektu do końca roku jest krótszy niż 8 miesięcy.

Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu oraz odstąpienia przez ministra od umowy.

Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Ułatwienia w realizacji projektów z NCN

 

Kontakt: