Dział Nauki

1. Najczęściej zadawane pytania

2. Baza projektów NCN

3. Okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych 16 marca 2015 r. może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu bez konieczności zawierania aneksu do umowy o realizację i finansowanie projektu, a jedynie za zgodą jednostki.

Dokonane przedłużenie jest skuteczne jedynie w przypadku dopełnienia warunków określonych w umowie tj. dostarczenia wspomnianej zgody (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do Centrum nie później niż miesiąc przed zakończeniem pierwotnego okresu realizacji projektu. Za datę ww. dostarczenia uznaje się datę wpływu pisma do Centrum. W przypadku niedochowania wspomnianego terminu kierownik projektu i jednostka tracą możliwość przedłużenia okresu realizacji projektu w określonym powyżej trybie.

4. Adres skrzynki e-PUAP: /WAT/skrytkaESP

5. Rachunek Bankowy: Citybank Handlowy S.A. nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

 

UMOWY - RAPORTY - INNE

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego, w formularzu OSF u kierownika projektu zostaje udostępniony wzór umowy o dofinansowanie projektu. Elektroniczną wersję umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po jej udostępnieniu w systemie OSF należy wygenerować z systemu i podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu. Podpisaną wersję umowy należy przesłać do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji przyznającej finansowanie.

UWAGA: Decyzja Rektora WAT dot. Zasad uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego w działalności służbowej

Podpisany wniosek należy dostarczyć do bud. 100 pok. 188e

 

Wnioski złożone przez osoby fizyczne – kierownik projektu po uzyskaniu decyzji promesy finansowania projektu badawczego powinien przedstawić w Narodowym Centrum Nauki w okresie miesiąca od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji, potwierdzenie zatrudnienia go przez stosowny podmiot, uprawniony na podstawie art. 10 pkt. 1-8 oraz pkt. 10 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615, z późn. zm.), do otrzymania ze strony NCN środków pieniężnych na finansowanie projektów badawczych. Przez stosunek zatrudnienia NCN rozumie umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne: zlecenia i umowę o dzieło.

Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne

Regulamin przyznawania stypendiów NCN - zasady

Przykładowe pismo powołania komisji stypendialnej (informację o ogłoszeniu konkursu na stypendium naukowe NCN umieszcza się na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy oraz na stronie internetowej NCN)

Przykladowa umowa stypendysta-jednostka

Zmiany w projektach NCN

Raportowanie projektów z NCN

Raport roczny za rok kalendarzowy z realizacji projektu badawczego składa się w terminie do 31 marca następnego roku.

Raport roczny z pierwszego roku realizacji projektu nie jest wymagany, jeśli okres od określonej w umowie daty rozpoczęcia projektu do końca roku jest krótszy niż 8 miesięcy.

Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu oraz odstąpienia przez ministra od umowy.

Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Konsorcjum w projektach NCN

Ułatwienia w realizacji projektów z NCN

 

Kontakt: Dział Nauki WAT