Dział Nauki

Pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej mogą ubiegać się o niżej wymienione nagrody.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministra Obrony Narodowej)

1.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r.  w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

 

Nagrody Rektora Wojskowej Akademii Technicznej