Dział Nauki

AKTUALIZACJA:

W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy podpisane wnioski o stypendium na rozwój naukowy z tytułu działalności publikacyjnej przesyłać w formie skanu na adres mailowy: do 15 maja 2020.
Wersję papierową wniosku należy przechować - poinformujemy o późniejszym terminie jej dostarczenia.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 3/RKR/2019 z 20 marca 2019 r. i zmieniającym go Zarządzeniem Rektora nr 55/RKR/2019 z 31 grudnia 2019 r. pracownicy naukowi mogą ubiegać się o stypendia na dalszy rozwój naukowy wg kryteriów, które reguluje zarządzenie.

1. Stypendium na rozwój naukowy z tytułu podniesienia kwalifikacji naukowych przyznawane jest pracownikom, w tym żołnierzom zawodowym na okres 10 miesięcy. Stypendium otrzymują pracownicy, którzy w roku kalendarzowym, poprzedzającym złożenie wniosku podnieśli kwalifikacje naukowe. Pracownik składa wniosek w terminie do 20 stycznia w roku następującym po roku, w którym uzykał on stopień lub tytuł naukowy. 

WNIOSEK - wersja edytowalna.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Dziale Nauki: Izabela Szatkowska, Sztab, Ip. pok. 107, tel. 261 83 91 33

2. Stypendium na rozwój naukowy z tytułu działalności publikacyjnej przyznawane jest pracownikom, w tym żołnierzom zawodowym na okres 6 miesięcy. Stypendium otrzymują pracownicy, którzy w roku kalendarzowym, poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali największą wartość punktową udziału jednostkowego w publikacji naukowej na liście rankingowej.

Termin złożenia wniosków o przyznanie stypendiów upływa z dniem 15 maja.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Dziale Nauki: Paulina Lech, Budynek nr 13, pok. nr 3, tel. 261 83 91 92

WNIOSEK - wersja edytowalna.