Dział Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 3/RKR/2019 z 20 marca 2019 r. i zmieniającym go Zarządzeniem Rektora nr 32/RKR/2021 z 24 czerwca 2021 r. pracownicy WAT  mogą ubiegać się o stypendia naukowe z tytułu działalności publikacyjnej oraz stypendia na dalszy rozwój naukowy po podniesieniu kwalifikacji zawodowych, wg kryteriów, które reguluje zarządzenie.

 1. Stypendium naukowe na dalszy rozwój po podniesieniu kwalifikacji naukowych przyznawane jest pracownikom oraz żołnierzom zawodowym na okres 10 miesięcy. Stypendium otrzymują pracownicy, którzy w roku kalendarzowym, poprzedzającym złożenie wniosku podnieśli kwalifikacje naukowe. Pracownik składa wniosek w terminie do 20 stycznia w roku następującym po roku, w którym uzyskał on stopień lub tytuł naukowy.
  Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Dziale Nauki: Izabela Szatkowska, Sztab, I p. pok. 107, tel. 261 83 91 33
  WNIOSEK - wersja edytowalna
 1. Stypendium naukowe z tytułu działalności publikacyjnej przyznawane jest pracownikom oraz żołnierzom zawodowym, którzy są autorami wyróżniających się publikacji naukowych. Kryteria i tryb przyznawania stypendiów reguluje zarządzenie.
  Nabór wniosków organizowany jest w trybie ciągłym. Stypendium przyznawane jest za za publikacje opublikowane w roku kalendarzowym, w którym składany jest wniosek.
  Wnioski należy składać w Dziale Nauki: Marcin Męziński, Sztab, I p., pok. 106, tel. 261 83 90 36 lub w  sekretariacie Prorektora ds. naukowych.
  WNIOSEK - wersja edytowalna.

  Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.