Dział Nauki

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu wspólnego przedsięwzięcia - zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości AI, rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Centra Doskonałości AI to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca utworzenia trzech Centrów Doskonałości dedykowanych tematyce AI (CD AI).

W każdym z CD AI zespoły naukowców skupione wokół pozyskanych zza granicy Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym prowadzić będą w ramach innowacyjnych projektów badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie AI prowadzące do uzyskania kwantyfikowalnych efektów wdrożeniowych.

CD AI osadzone będą w strukturach organizacyjnych tzw. Instytucji Hostujących, które jako Beneficjenci Wspólnego Przedsięwzięcia byłyby odpowiedzialne za stworzenie zespołom badawczym i ich Liderom odpowiednich warunków do realizacji celów projektów.

Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzane jest NINIEJSZE BADANIE POTENCJAŁU W FORMIE ZGŁOSZEŃ NA INSTYTUCJE HOSTUJĄCE.  Lista Instytucji Hostujących opublikowana zostanie na stronie internetowej NCBR i będzie stanowić ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone Centrum Doskonałości AI.

  • Rozpoczęcie naboru zgłoszeń: 8 kwietnia 2021
  • Zakończenie naboru zgłoszeń: 11.05.2021 godzina 16.00
  • Budżet przedsięwzięcia to 60 mln zł (po 20 mln złmaksymalnie na każdy projekt). NCBR wraz z NCN udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują badania podstawowe (NCN), badania przemysłowe (NCBR),prace rozwojowe (NCBR), prace przedwdrożeniowe (NCBR).

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/artiq-centra-doskonalosci-ai