Dział Nauki

Ze szczebla koordynatora krajowego CNC (CapTech National Coordinator), reprezentującego nasze Ministerstwo Obrony Narodowej w EDA, oraz od  przedstawiciela ekspertów rządowych  CGE (CapTech Govenrment Experts) w tych strukturach, wpłynął do WAT apel  o zgłaszanie do nich jakichkolwiek działań w ramach EDA, związanych zwłaszcza z inicjatywami projektowymi. W pierwszej kolejności należy w takich przypadkach kontaktować się CGE z grupy zajmującej się danym obszarem technologicznym. Osoby te mają bezpośredni kontakt z CNC i przekażą mu zgłaszane zagadnienia. Dopiero jeśli ta ścieżka zawiedzie należy zwracać się bezpośrednio do CNC. Zgłaszanie przedmiotowych inicjatyw jest konieczne, gdyż często wiążą się one z podejmowaniem przez  stronę polską różnego typu zobowiązań. Takie kompetencję przypisane są CNC. Posiada on stosowną do tego wiedzę, wynikającą z znajomości technologii, którymi zainteresowane jest Ministerstwo Obrony Narodowej, zna też priorytety MON i zakres możliwych do podjęcia zobowiązań.  Za generalną zasadę należy przyjąć, że bez wstępnej akceptacji CNC nie można podejmować żadnych zobowiązań projektowych w EDA. Analogiczne reguły należałoby przyjąć również w podejmowaniu inicjatyw w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) .

Osoby chcące uzyskać bliższe informacje w przedmiotowej sprawie lub dowiedzieć się, kto z WAT jest ekspertem rządowym w danym obszarze technologicznym w EDA lub EDF, proszę o kontakt z kierownikiem Zespołu Analiz i Ekspertyz WAT (, tel. 261 839 782).